Komunikačný mix v podmienkach slovenského trhu.

Úspešnosť produktu si vyžaduje viac než len jeho vyrobenie, ocenenie alebo sprístupnenie cieľovej skupine zákazníkov. Rovnako dôležité bude vedieť ako správne zaujať zákazníka pomocou vhodne zvolenej komunikačnej stratégie. O tom, akú najefektívnejšiu komunikáciu so zákazníkom zvoliť, sa vedú rôzne diskusie. Tradičný marketing, ktorý do teórie a praxe priniesli autori ako Kotler, Keller a Armstrong uvádzajú štyri hlavné nástroje komunikácie: reklamu, podporu predaja, public relations (vzťahy so zákazníkom) a osobný predaj. S rozvojom a globalizáciou marketingových aktivít sa postupne začali opäť uplatňovať ako aj vznikať nové komunikačné techniky priameho marketingu. Na vybranej firme objasnite prvky marketingového komunikačného mixu jedného alebo celého súboru produktov, ktoré firma poskytuje.


CK IQSERVIS
Firma IQServis prichádza na trh s novým produktom, ktorý vo svojom sortimente poskytovaných služieb doposiaľ nemala. Spoločnosť zaviedla novú koncepciu detských zájazdov – táborov. Prešla od statického spôsobu organizácie takéhoto druhu zájazdu ku koncepcii pohybu, pri ktorom deti uvidia a spoznajú viac a pritom netrávia všetok čas v dopravných prostriedkoch ako je tomu pri niektorých poznávacích zájazdoch. To by mohlo firme priniesť konkurenčnú výhodu. Konkrétne sa firma rozhodla využiť tieto druhy marketingovej komunikácie: Reklama – prostredníctvom rôznych reklamných materiálov sa firma pokúsi priblížiť k širším masám zákazníkov, bude sa snažiť upútať ich pozornosť na nový ponúkaný produkt. Letáky budú doručované do jednotlivých základných škôl, a takisto ponúkané v nákupných centrách, ktoré často navštevujú rodičia so svojimi deťmi. Firma tiež uvažuje o reklame prostredníctvom masmédií – konkrétne o reklame v rozhlase. Pozornosť bude smerovať na tieto formy reklamy: Reklamný spot v rádiu Expres: Vysielať sa bude v máji a júni, 2 x denne, 3 x týždenne, určený je predovšetkým pre rodičov. Celkové náklady na tento druh marketingovej komunikácie budú 182 800 Sk. Reklamné letáky (formát A5): Distribuované budú do všetkých košických zákl. škôl- každá škola 50 letákov- a tiež do nákupných centier (Optima a Cassovia) – do každého centra 200 letákov. Celkové náklady na reklamné letáky budú vo výške 23 925 Sk. Inzercia v reklamných novinách: Inzerovať sa bude v novinách Pardon- rozmer inzercie je 13,2 x 5 cm. Celkové náklady na 8 vydaní budú vo výške 36 440 Sk. Osobný predaj – Spoločnosť chce oslovovať rodičov na školách a v mládežníckych centrách prostredníctvom prezentácií, na ktorých bude detailne predstavený ponúkaný produkt. Náklady na samotnú prezentáciu (v ktorých sú zahrnuté aj odmeny zamestnancom, ktorí túto prezentáciu zabezpečia) sa stanovili vo výške 30 000 Sk. Podpora predaja – Firma IQ servis sa pri tejto časti marketingovej komunikácie rozhodla využiť súťaž (v rámci Dňa detí) o jej novo uvedený produkt. Taktiež si bude možné zakúpiť vopred tábor s cenovým zvýhodnením vo forme rezervovacej poukážky. Náklady na túto formu komunikácie predstavujú : Prenájom stánku a personálne zabezpečenie – 15 000 Sk. Ceny do tomboly – 61 000 Sk (59 000 Sk – tábor; 2 000 Sk – iné ceny). Reklamné predmety 1 000 Sk. Spolu: 77 000 Sk. Public relations – vzťahy s verejnosťou predstavujú dlhodobý nástroj marketingovej komunikácie a zohľadňuje sa v ňom predovšetkým dobré meno firmy. Aktivity, ktoré IQServis realizuje v oblasti PR nebudú predmetom tejto práce, nakoľko náklady, ktoré sú s nimi spojené nemožno vyčísliť priamo v nadväznosti na produkt DETSKÝ LETNÝ TÁBOR.
Patricia Staniakova | 2007-12-04 17:53:20 |
Firma Coffea Drinks
Firma Coffea Drinks sa zaobera internetovym predajom svojich vyrobkov (limonad a sirupov), svojim klietom ponuka propagacny material vo forme tričiek, šiltoviek, pier, nálepiek a rôznych reklamných materiálov. Svojich zákazníkov informuje o novej ponuke prostredníctvom e-mailu.Každý kto sa zaujímal o ich produkty tak dostáva aktuálny prehľad o novinkách a ponuke. Zákazníci majú možnosť ďalej sa informovať a klásť svoje otázky prostredníctvom e-mailu, alebo na infolinke. Zúčastnuje sa na reklamných akciách ako Country lodenica, Truck country, Úsmev ako dar, Administrátor cup, Trnavská brána, Danubius Gastro, Deň polície, atď. Tým sa dostáva d povedomia nových klientov a informuje o svojich produktoch. Podobné akcie sa dajú využiť na reklamu, public relations aj podporu predaja.
Katarína Kunová | 2007-12-04 18:42:24 |
Firma Cola-Cola
Myslím, že firmu Cola-cola netreba nejak výrazne predstavovať, pretože je to všeobecne známa značka.Využíva rôzne komunikačné nástroje.Aby sa ešte viac zviditeľnila v očiach zákazníkov organizuje rôzne akcie. Na svojej internetovej stránke sú odkazy na rôzne súťaže. Teraz je to napríklad Mycokezone, kde sa súťaží o rôzne zaujímavé ceny. Veľmi známa je aj Coca-cola popstar, ktorá sa organizuje už pár rokov. Pomocou nej sa našlo veľa dobrých spevákov. V júni 2007 sa konal futbalový turnaj „Coca-Cola Školský pohár 2007“ organizovaný na území SR. Turnaj bol určený pre žiakov a žiačky druhého stupňa základných škôl a osemročných gymnázií, s výnimkou športových gymnázií so zameraním na futbal.Cenou bol 10 dňový tréningový kemp, vedený trénerom Carlosom Albertom Pareirrom v brazílskom Rio de Janeiro. Na stránke sú aj rôzne hry na spestrenie voľného času. Myslím, že komunikačné nástroje využívajú naplno, nielen na svojej stránke, ale aj reklamy v televíziách a podpora rôznych akcií.
Mária Krnáčová | 2007-12-04 20:01:21 |
SNG a sponzorské spoločnosti
Slovenská národná galéria v Bratislave je vrcholnou, štátnou, zberateľskou, vedecko-výskumnou, metodickou a kultúrno-výchovnou inštitúciou v oblasti galerijnej činnosti v Slovenskej republike. Základným poslaním SNG je systematicky zhromažďovať, spracovávať, dokumentovať a sprístupňovať diela zo všetkých oblastí výtvarného umenia domáceho i zahraničného pôvodu. Aby SNG mohla dobre fungovať, musí sa venovať aj budovaniu vzťahov s verejnosťou. Za súčasť komunikačných nástrojov považuje aj svoju sponzorskú politiku. Sponzorská politika SNG smeruje k tomu, aby sponzor SNG mal možnosť stabilizovať a zvyšovať stupeň známosti svojej značky vo vedomí verejnosti. Podporuje zlepšenie imidžu, napomáha vytváraniu obrazu sponzora ako subjektu podporujúceho vrcholnú národnú kultúrnu ustanovizeň. SNG ponúka sponzorom na dosiahnutie efektívneho účinku u cieľových skupín komunikačné nástroje, ktorými sú reklama, podpora predaja a vzťahy s verejnosťou. Čo sa týka reklamy, tak ide hlavne o priamu reklamu v edičných výstupoch, tlačovinách, v katalógoch, ”programovníkoch”, skladačkách, galerijných novinách, na internetovej stránke a pod. Uvádzaním sponzora v týchto materiáloch, a tiež v televíznych, rozhlasových spotoch a na všetkých pracoviskách SNG sa meno spoločnosti dostáva do povedomia verejnosti. V oblasti podpory predaja pomáha SNG svojim sponzorom zviditeľniť sa napríklad rozdávaním ich vizitiek a propagačných tlačovín na podujatiach organizovaných SNG. Spolupráca so sponzormi sa uskutočňuje na základe princípu vzájomnej výhodnosti vytváraných vzťahov. To znamená, že aj SNG poskytuje sponzorom určité protislužby. Ide najmä o výhodný prenájom priestorov SNG na kultúrno-spoločenské účely sponzorov. Konkrétne amfiteáter pre 300 ľudí v Bratislave, kinosála pre 200 ľudí, výstavné priestory, reprezentačné priestory zámku vo Zvolene a kaštieľa v Strážkach a ďalšie. Tieto priestory sponzorské spoločnosti môžu využívať na rôzne semináre, prednášky, konferencie, recepcie, plesy a iné účely. V oblasti vzťahov s verejnosťou (public relations) Slovenská národná galéria organizuje tlačové konferencie, brífingy a pozýva top manažment sponzora na vernisáže a podujatia kultúrno – spoločenského charakteru. Okrem toho vybraným zástupcom sponzora SNG umožní voľný vstup do všetkých priestorov SNG a na všetky sprievodné podujatia na pôde SNG ako sú napr. komentované prehliadky, kurátorské prednášky, besedy, hudobné programy a filmové projekcie. Vybraní zástupcovia sponzora majú tiež možnosť zúčastňovať sa zájazdov poriadaných Klubom priateľov SNG, využívať ubytovacie kapacity v reprezentačných priestoroch SNG, alebo aj iné možnosti, ktoré majú zmluvne dohodnuté.
Andrea Sebechlebská | 2007-12-04 22:41:37 |
Kofola
Firma Kofola patrí k najznámejšej značke v oblasti nealko nápojov v krajinách V4. Pri komunikačnom mixe používa rôzne nástroje a snaží sa zaujať cieľovú skupinu, pre ktorú je produkt určený. Podľa môjho názoru využívajú najmä reklamu a vo veľkej miere si zakladajú na public relations, keďže im ide najmä o spokojnosť zákazníka. Produkty nové i známe (Kofola originál, Rajec, Top Topic, Chito, Capri Sonne, RC cola, Jupik, Jupi) prezentujú cez reklamy, podľa môjho názoru väčšinou vkusné, a cez rôzne akcie. Podieľajú sa na sponzorovaní podujatí, ako napríklad Bažant Pohoda, medzinárodný letný hudobný festival v Bratislave Viva Musica!, atď. Podieľajú sa na príprave suťaží a akcií, momentálne je to súťaž s prasiatkom, kde ľudia sami hlasujú za to, či vianočná reklama bude vysielaná alebo nie. Čiže pre všetky svoje produkty firma Kofola využíva prvky komunikačného mixu a drží si svoje stabilné miesto.
Veronika Stovičková | 2007-12-05 14:03:53 |
OVB
Kedže sa v dnešnom svete bez peňazí nikam nepohneme, zvážime niekoľkokrát, komu svoje peniaze zveriť. A od koho si dáme viac poradiť? Od kamaráta či známeho, alebo od tetušky za okienkom ktorú vidíme prvý raz v živote? Ako vieme, že s našimi peniazmi bude narábať v náš prospech? Práve tieto námietky riešia spoločnosti zaoberajúce sa finančným poradenstvom pomocou svojho marketingového komunikačného mixu. Ako spôsob prezentácie obyvateľstvu si zvolili "povinné odporúčania", ktoré iste poskytne každý spokojný zákazník. "Povinné" sú preto,lebo sú akousi formou odmeny klienta finančnému poradcovi. Okrem odporúčaní OVB používa priamy predaj, buď v pohodlí zákazníkovho domova alebo v kancelárií, pričom prvoradým "objektom predaja" je osoba finančného poradcu. Na základe vybudovania dvovery voči poradcovi sa predávajú sekundárne produkty-služby finančných inštitúcií
Katarína Pašeková | 2007-12-05 15:04:26 |
Trunk
Vinotéka TRUNK predáva rôzne druhy bielych, červených, ružových, šumivých a tokajských vín slovenských i zahraničných výrobcov. Ohľadom reklamy firma úzko spolupracuje so svojimi partnermi z oblasti hotelierstva a reštauračných zariadení ako napr. Radisson Carlton hotel, Danube hotel Bratislava, Steam Coffee, reštaurácia Preego alebo Riviera, kde sa zákazníci najľahšie dozvedia odkiaľ pochádza víno, ktoré si práve vychutnávajú. Na vysokej úrovni je aj internetová stránka o firme, na ktorej sú k dispozícii všetky potrebné informácie o spoločnosti, možnosti nakupovania, on-line obchod so širokým sortimentom a popisom produktov, prípadne novinky z oblasti pôsobenia vinotéky. Ďalej firma TRUNK organizuje každoročne medzinárodnú súťažnú prehliadku vín VINOFORUM & VINOFEST. Tento rok to bol už 5. ročník na ktorom sa zišlo 35 degustátorov z 15-tich krajín a súťažilo 720 vín z 22 krajín. Organizovanie tejto súťaže umožňuje nachádzať zaujímavých výrobcov z celého sveta. Porovnať kvalitu slovenských vín zo svetom a spoznávať nové trendy pri výrobe vína. Podporu predaja v tomto období badať na naozaj pestrej ponuke rôznych darčekových balení, kvalitných vínnych pohároch a ďalšieho sortimentu, vhodného ako vkusný vianočný darček. Ďalej vinotéka TRUNK spolupracuje s kvalitnými výrobcami vína na Slovensku a propaguje ich výrobky v zahraničí. Doteraz usporiadala prezentácie slovenských vín v Londýne (3 x), v Dubline (2 x), Haagu, vo Washingtone (2x), v Kodani, v New Yorku, Bruseli a Budapešti. Vzťahy so zákazníkmi a osobný predaj sa firma snaží nielen udržať na už vysokej úrovni ale aj neustále skvalitňovať tak, aby bol zákazník so svojim tovarom vždy spokojný. Kvalifikovaný personál, ktorý pri vie poradiť ako skladovať, podávať víno a pomôcť s výberom je zárukou príjemného kontaktu a kvality pri kupovaní vína. Prilákať zákazníka a udržať dobré vzťahy má predovšetkým kvalita, ktorú vinotéka zabezpečuje napr. osobnou degustáciou všetkých vín, ktoré sa chystá predávať. Vinotéka taktiež nereprezentuje a nie je platená žiadnym výrobcom vína. Čiže predáva od výrobcov len niektoré, najkvalitnejšie druhy vín, ktoré spĺňajú vysoké nároky. Každý mesiac usporadúva degustácie vína pre členov TRUNK klubu, ktorý je neformálnym poradným zborom. Po každom klubovom stretnutí sa robí vyhodnotenie degustovaných vín a vinotéka objednáva tie, ktoré skončili v rebríčku najvyššie.
Luboš Lučivjanský | 2007-12-05 15:54:15 |
Tetra Pak
Tetra Pak sa pri výrobe svojich obalov rozhodol ísť ekologickou cestou. Snaží sa dbať o životné prostredie, minimalizovať dopad svojich produktov v každej fáze ich života, od dizajnu cez samotné použitie až po spracovanie použitých obalov. Preto sa snaží poučiť spotrebiteľov o rôznych aspektoch ochrany prírody či o minimalizácii dopadov ľudskej činnosti na ňu. Celkovo si buduje imidž firmy, ktorej záleží na životnom prostredí a prispôsobuje tomu všetko od požiadaviek na výrobné materiály až po recykláciu vlastných produktov. Vydáva publikácie a brožúry, ktoré majú ľuďom priblížiť výhody obalov Tetra Pak čo sa dopadov na životné prostredie týka a ukázať spotrebiteľom, že práve kúpou ich produktu sa zachovajú zodpovedne a ekologicky. Podporuje environmentálnu výchovu na školách, čím si prakticky pripravuje generáciu zákazníkov, ktorí budú prinajmenšom naklonení využívať riešenia, ktoré firma ponúka. Okrem tohto priameho prístupu podporuje rôzne organizácie, ktorých ciele siahajú od zabezpečovania potravín pre najchudobnejšie krajiny sveta, až po obnovu lesov na Novom Zélande, čím chcú dokázať, že im záleží na prírode, ale aj na ľuďoch.
Roman Svoboda | 2007-12-05 18:21:59 |
Alza
Internetový obchod Alza je predajcom počítačových komponentov. Okrem toho však ponúka aj špeciálne druhy tovarov, ako napríklad mravčie farmy, inteligentná plastelína a powerball. Keďže ide o internetový obchod, hlavná komunikácia prebieha hlavne prostredníctvom internetovej prezentácie - www stránky. Internetový obchod je na Slovensku ešte v plienkach, preto ešte nemajú zákazníci vybudovanú dôveru k internetovému predaju. Veľa ľudí sa bojí zaplatiť za niečo dopredu, s tým že tovar dostanú až o pár dní. Alza sa z tohto dôvodu rozhodla zriadiť pobočku, v ktorej si po objednaní tovaru na stránke môžete tovar vyzdvihnúť aj zaplatiť. Stále si však môžete vybrať zaslanie tovaru domov poštou alebo kuriérom. Ak si zákazník želá, môže sa nechať informovať o novinkách prostredníctvom e-mailu. Predaj podporuje častými akciami na vybrané druhy tovarov.
Maroš Priečko | 2007-12-05 22:24:32 |
Adobe Systems Inc.
Firma Adobe Systems sa zaobera vyvojom softwareu, predovsetkym dizajnerskych a programatorskych nastrojov, medzi sirokou verejnostou je znama predovsetkym svojim produktom Acrobat Reader, ktory si na platforme Windows ziskal dominantne postavenie medzi volne siritelnymi prehliadacmi formatu PDF, podobne ako napriklad Internet Explorer na trhu internetovych prehliadacov (aj ked v tomto pripade kvantita a pohodlnost zvitazila nad kvalitou, o Acrobat Readeri toto tvrdit nemozno). Ako to uz na trhu softwareovych spolocnosti byva zvykom, marketingova strategia je silne spata s internetovou prezentaciou. Format PDF sa stal dnes standardom pre dokumenty urcene na tlac a citanie, takze pravdepodobnost, ze priemerny uzivatel narazi na potrebu pouzivania prehliadaca je vysoka a Acrobat Reader je casto standardne ponukany pre tento ucel. Do povedomia odbornejsej verejnosti sa dostava Adobe s balikom grafickeho a dizajnerskeho softwareu prostrednictvom casopisov a mnozstva podcastov a tutorialov volne pristupnych na internete. Casto sa vytvaraju pocetne skupiny ludi, ktori si s nadsenim odovzdavaju poznatky o pouzivani produktov ako Photoshop alebo Illustrator, natacaju videa s tipmi a trikmi v tychto programoch. Za vsetky mozno spomenut napr. Photoshop TV, pravidelne vysielany program na internete sponzorovany firmou Adobe, ktory okrem tipov a trikov informuje o novinkach v dizajnerskom svete. V suvislosti s Adobe je zaujimave spomenut takisto marketingovy tah, s ktorym sa pokusili nedavno oslovit doteraz zanedbavanu sferu pouzivatelov. Strategovia firmy si zrejme uvedomili, ze medzi pouzivatelmi ich softwareu je mnozstvo studentov, ktori si ani nahodou nemozu dovolit zaplatit licencie pohybujuce sa radovo v desiatkach, niekedy dokonca az stovkach tisic a vymysleli kampan, v ktorej studentom tieto produkty ponukaju za ovela nizsie ceny, samozrejme za istych podmienok (nekomercne vyuzitie atd.). Na internete sa objavili obrazky s fotkou studenta s prazdnym vreckom a sloganom "Yeah, we understand", ktore napaditym sposobom poukazuju na financnu situaciu studentov a chcu ich tymto oslovit pre zakupenie studentskych licencii. Samozrejme tento produkt nie je charitativny, jednoducho sa Adobe snazi zarobit aspon nejake peniaze na studentoch, ktori pouzivaju jeho produkty v piratskej verzii a je pravdepodobne, ze niektori z nich sa pri takejto vynimke rozhodnu prejst na verziu legalnu. Cas ukaze, aky bude uspech tejto strategie.
Veronika Dlugosova | 2007-12-05 22:27:58 |
Orange Slovensko a.s.
Spoločnosť Orange Slovensko a.s. je najväčším poskytovateľom mobilných telekomunikačných služieb a zároveň najväčším telekomunikačným operátorom na Slovensku. Tejto jeho pozícii zodpovedá aj patričný komunikačný mix. Čo sa týka reklamy, tak myslím že televízne spoty spoločnosti Orange netreba nikomu nejako zvlášť predstavovať. Okrem toho si Orange dá záležať aj na rozsiahlych reklamách v novinách a časopisoch určených všetkým možným cieľovým skupinám. Za zmienku určite stoja aj billboardy Orange, ktoré možno nájsť skutočne v každom kúte Slovenska. Okrem toho sú zákazníci tohto operátora pribežne informovaný o všetkých akciách aj prostredníctvom bežnej pošty, keďže s každou faktúrou zákazník obdrží aj leták. Navyše na Vianoce Orange zasiela svojím zákazníkom aj malé darčeky ako napríklad kalendáre. Na podporu predaja Orange využíva nespočetné množstvo akcií, ktoré obmieňa v cca mesačných intervaloch. V súčasnosti sú to akcie ako „Neuveriteľne dlhé volania“ v sieti Orange cez deň alebo v noci alebo možnosť získať k vybraným paušálom druhý paušál len za 1 Sk mesačne. Navyše pre nových aj verných zákazníkov prebieha súťaž o 54 Mercedesov. V snahe budovať si vzťahy so zákazníkmi Orange určite tiež boduje. Dnes sa napríklad uskutočnila módna prehliadka Orange Fashion. Z minulosti by som rada spomenula spoluúčasť Orange na organizovaní rôznych koncertov (Joe Cocker, Rihanna, The Black Eyed Peas a mnohých iných) v rámci projektu Orange Music Live. Veľkému úspechu sa tešil aj projekt Orange Music Summer, v rámci ktorého sa tento rok uskutočnilo 5 open-air festivalov. Hudba však nie je jedinou oblasťou, ktorej sa Orange venuje. Z oblasti športu by som rada spomenula, že Orange je generálnym partnerom slovenskej hokejovej reprezentácie a Slovenského zväzu ľadového hokeja a je tiež dlhodobým partnerom Slovenského paralympijského výboru. V rámci budovania dobrého mena v povedomí ľudí Orange nezabúda ani na vzdelávanie a voľný čas, regionálny rozvoj, podporu minoritných skupín a charitu. Na podporu týchto oblastí mu slúži Konto Orange, nezisková organizácia, ktorá realizuje projekty na podporu skupín obyvateľov – komunít. Toto sú len niektoré vybrané prvky marketingového mixu tohto operátora, keďže kvôli početnosti nie je možné spomenúť ich všetky.
Jana Lacková | 2007-12-05 23:48:42 |
Komunikačný mix Dexia banky Slovensko a.s.
-Účinná komunikácia by mala podliehať určitej vízii či dlhodobým zámerom. Dexia banka Slovensko a.s. si váži hodnoty ako otvorenosť, transparentnosť a pravdivosť poskytovaných informácií, ktoré sú základnými piliermi modernej a efektívnej komunikácie. -Ciele komunikačnej stratégie Komunikácia zohráva v živote Dexia banky Slovensko a.s. významnú úlohu a patrí k základným strategickým momentom spoločnosti. Efektívna komunikácia je základom úspechu každej firmy. Ako banka komunikuje, t.j. ako komunikujú zamestnanci banky, vytvára jej obraz v očiach verejnosti. -Dexia banka Slovensko a.s. sa preto zaväzuje pravdivo a včasne zverejňovať nasledovné informácie: zákonnom stanovené povinne zverejňované údaje výsledky hospodárenia banky významné zmeny vo vedení spoločnosti podrobné a zrozumiteľné informácie týkajúce sa produktov a služieb banky, vrátane aktuálne prebiehajúcich reklamných a informačných kampaní - Je prirodzené, že banka chce vhodnou formou informovať svojich zamestnancov i širokú verejnosť o svojich plánoch, zámeroch, aktivitách, zmenách či dôležitých rozhodnutiach. -Hlavné hodnoty: Pravdivosť – poskytovanie takých informácií, ktoré sa zakladajú na pravde a odrážajú skutočnosť Transparentnosť – banka poskytuje jasné, úplné a skutočné informácie Kvalita – banka poskytuje presné, zrozumiteľné a kompletné informácie Včasnosť – banka včasne reaguje na žiadosti o poskytnutie informácii Dostupnosť – vybudovanie a zabezpečenie systému, ktorý umožňuje poskytovať spätnú väzbu v správnom čase Ústretovosť – ochota poskytovať informácie na žiadosť interného, resp., externého subjektu Proaktívnosť – schopnosť predvídať a primeranou formou poskytovať informácie subjektom, ktoré majú alebo by mohli mať o konkrétne informácie záujem -Všetci zamestnanci banky sú povinní pri externej, ako aj internej komunikácií dodržiavať a propagovať vyššie definované hodnoty s cieľom vytvárať pozitívny imidž banky a takýmto svojím správaním rovnako prispievať k budovaniu firemnej kultúry a príjemnému pracovnému ovzdušiu. -Cieľové skupiny Základom úspešnej komunikácie je výborná znalosť cieľovej skupiny, t.z. prijímateľa, ktorému je informácii určená. Hlavné skupiny, voči ktorým banka komunikuje, sú nasledovné: klienti novinári a zástupcovia médií obchodní partneri tretí sektor akcionári spoločnosti finančné inštitúcie, NBS podnikateľský sektor verejná správa zamestnanci Dexia banky -Dexia banka Slovensko využíva na komunikovanie svojich informácií nasledovné externé a interné komunikačné kanály a nástroje: Interné: intranet interný podnikový časopis, resp. bulletin elektronická korešpondencia telefonická komunikácia osobné rozhovory, pohovory a stretnutia Externé: masovokomunikačné prostriedky (TV spoty, tlač) propagačné materiály direct marketing tlačové správy tlačové konferencie internet odborné konferencie a semináre dotazníky elektronická korešpondencia písomná korešpondencia telefonická komunikácia osobné rozhovory, pohovory a stretnutia odborné publikácie výstavy a iné podujatia Základné hodnotové piliere komunikačnej stratégie premietne Dexia banka Slovensko aj do všetkých sfér svojich činností.
Juraj Karabínoš | 2007-12-06 00:31:18 |
Nokia -> Nokia 6300
Nokia je poprednou svetovou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti mobilných komunikácií. Ponúka ľahko ovládateľné a bezpečné produkty ako sú napríklad mobilné telefóny. Spoločnosť Nokia má už dlhodobo vybudovaný dobrý image a zákazníkov si drží kvalitnými produktmi. Svoj image si vytvára sponzorovním a gestorovaním podujatí toho najrozmanitejšieho charakteru. V poslednom čse sa prezentuje aj ako spoločnosť dbajúca na životné prostredie (možnosť vrátenia starých prístrojov a ich následná recyklácia). Zákazníci sú v neustálom očakávaní nových a vždy dokonalejších telefónov, o ktorých sa vždy včas dozvedajú z médií (internet, televízia, tlač). Reklamné kampane spoločnosti sú zaujímavé, moderné a predovšetkým pre konzumentov príťažlivé. Firma Nokia sa však o svojich verných zákazníkov stará aj po zakúpení ich produktu, a to napr. možným členstvom v Clube Nokia, ktorý ponúka svojim členom viaceré výhody (zľavy na software, možnosť predobjednávok, čerstvé informácie o službách a produktoch)... Pred pár mesiacmi uvádzala spoločnosť Nokia na Slovenský trh novy mobilný telefón (Nokia 6300). Pre uvedenie na trh použila masívnu reklamu formou billboardov a reklamou v časopisoch pár týždňov pred uvedením produktu na trh. I keď sa spoločnosť nezaoberá predajom telefónov koncovým užívateľom, táto forma Promotion Mixu sa firme vyplatila lebo tento model telefónu sa stal jedným z najobľúbenejších a dodnes najpredávanejších.
Ida Kováčová | 2007-12-06 00:39:31 |
TNS
Tato spolocnost nepotrebuje oslovit velke masy ludi, respektive sa vobec nezaujima o bezne fyzicke osoby, pretoze jej oblast zaujmu (segment trhu) su stredne a velke firmy. Z tohto dovodu nepotrebuje reklamu v masmediach ani inych velkoplosnych informatoroch verejnosti. Preto schvalujeme ich rozhodnutie spravit si kvalitnu internetovu stranku, ktora je prehladna a posobi doveryhodne. Navigacia na stranke je jednoducha a jej informativna hodnota vysoka. Nie je komercionalizovana, preto kto o spolocnosti nevie, na tuto stranku sa tazko dostane nahodou. Po zadani slovneho spojenia "marketingovy vyskum" do vyhladavaca Google sa firma TNS prvykrat objavi az na konci stvrtej strany. Tu by sme odporucili bud zabezpecit, aby sa vyskytla uz skor, alebo si zaplatit platene miesta, pripadne vyuzit kontextovu reklamu (ak niekto podobne slovne spojenie vyhladava, je to ich potencialny klient). Vytkli by sme jej vizualne stvarnenie, pretoze kombinacia farieb je pomerne dost agresivna a neprijemna pre oci. Dalsi sposob ako moze tato firma oslovit firmy v ramci marketingu je pripravit navrh prieskumu pre konkretnu firmu a tento prieskum jej ponuknut spolu s informovanim o ich sluzbach. Tento sposob moze byt dost nakladny, ale osobne oslovenie konkretnej firmy sposobi, ze TNS zostane v povedomi aj ked ich sluzby nebudu vyuzite. Vypracovali: Zuzana Burjanova, Marko Cagalinec
Zuzana Burjanova | 2007-12-07 15:14:39 |
New Yorker
New Yorker je spoločnosť ktorá predáva oblečenie pre mladých ľudí. Jedným zo základných cielov tejto spoločnosti je byť co najbližšie k cieľovej skupine zákazníkov a preto kladú veľkú pozornosť marketingovej komunikácii. Reklamu si zabezpečuje globálne (vo všetkých krajínách v ktorých pôsobí), a to v časopisoch ktoré sa zaoberajú módou alebo v časopisoch ktoré sú určené mladým ľuďom. Jednotlivým redakciám zadarmo poskytujú svoj tovar. Okrem časopisov sa prezentuje aj prostredníctvom televízie, kín a taktiež za klúčovú považuje táto spoločnosť komuníkáciu priamo v predajniach, ktoré sú situované v atraktívych lokalitách v centrách miest. V posledných rokoch sa stala významnou aj internetová stranka www.newyorker.de pomocou ktorej je táto spoločnosť mesačne v kontakte s niekoľkými miliónmy zákazníkov. Vzťahy so zákazníkom sa snažia posilniť nákupnými bodmi. Za další dôležitý prvok marketingovej komunikácie považuje New Yorker hudbu, pomocou ktorej sa snaží svojej cieľovej skupine vytvoriť autentické prostredie, v ktorom sa cítia príjemne.
Viktor Kubinec | 2007-12-07 16:10:44 |
Autoškola Cardinal
Autoškola Cardinal je najzámejšia autoškola v Pezinku a blízkom okolí. Túto pozíciu má aj napriek tomu, že nemá kampaň v masmédiách. Jej dobré meno sa šíri hlavne ústnym podaním. Dnes je už bežnou súčasťou štúdia mladých ľudí spraviť si aj vodičský preukaz a toto je skupina, na ktorú sa firma zamerala. Medzi hlavné lákadlá platí zľava pre študentov stredných a vysokých škôl. Pridali aj možnosť platenia na splátky, čo tiež určite pritiahne nových klientov, ktorým sa cena jednorazovo zdala príliš vysoká. Zároveň firma dobre zareagovala aj na informatizáciu spoločnosti-na ich web stránke nájdete všetky potrebné informácie v prehľadnom formáte, navyše je tu zľava, keď sa zákazník zapíše na kurz cez web stránku. Toto sa firme určite oplatí,ˇpretože keď si ľudia zvyknú na dostupnosť cez net, nebude firma musieť mať fyzicky stále niekoho vo svojom sídle. Zároveň to osloví cieľovú skupinu-mladých ľudí, ktorí radšej získavajú informácie na internete ako osobne. Firma sa ďalej dostáva do povedomia pomocou svojich vozidiel, ktoré počas jázd zákazníkov "nosia" meno firmy po celom meste. Na teroretických kurzoch zdarma požičiavajú učebnice a študenti robia veľa cvičných testov, čo určite významne prispieva k ich úspešnosti na skúškach a teda aj k dobrému menu autoškoly. Firme by však nezaškodilo podporiť viac propagáciu doplnkových produktov ako kondičné jazdy či doškoľovacie kurzy len na určité skupiny vozidiel napríklad zľavami, ak zákazník absolvoval základný kurz v tejto autoškole. Vedomie ľudí, že Cardinal je tu pre nich aj po skončení základného kurzu by určite pozitívne prispelo k celkovému imidžu firmy a pomohlo by vybudovať ťažko ohroziteľnú pozíciu vrámci regiónu.
Veronika Vachová | 2007-12-09 16:10:49 |
Produkt - pecene gastany v meste
Mali sme za ulohu opisat ako zivnostnik komunikuje so svojimi zakaznikmi. Na podporu predaja POUZIVA putac s napisom Predaj gastanov. Zakaznikov "omamuje" a tym vlastne pritahuje vonou, svoje stanky rozklada na stategicke miesta (s vysokou koncentraciou ludi - zastavky, obchodne centra, velke namestia,...). Na udrzanie zakaznikov musi dbat o ich vysoku kvalitu, o spravnost dopecenia. Na lepsiu podporu predaja,a na prilakanie novych zakaznikov by mohol POUZIVAT: - vzhladom na to, ze gastany sa ponukaju vacsinou iba vpred vianocnom case, mohol by vyzdobit svoj stanok nejakymi vianoc. ozdobami, predavac by mohol mat obleceny kostym napr. skriatka,.., a mohol by pustat z radia vianocne koledy, tym by prilakal pozornost nielen deti, ale vsetkych okoloiducich - mohol by taktiez zacat ponukat dalsie produkty napr. pecene zemiaky s maslom,.. - sacky by mohol oznacit logom svojej firmy, ktora by bola zaroven aj lepiaca nalepka - moze vyvesit putac, s ponukou "okostovania" zdarma, nech sa sami presvedcia o dobrej kvalite - a mohol by ponukat aj akciu: za 500g by daval 100g zdarma PS: vypracovane spolu s ALZBETOU KARDOSOVOU
Sabina Havaldová | 2007-12-09 16:58:47 |
Tatranske lanove drahy - TLD
Firma Tatranske lanove drahy a.s.(TLD) prevadzkuje sedackovu, pozemnu, visutu lanovu drahu, niekolko lyziarskych vlekov, zabavne, adrenalinove atrakcie a ponuka exkluzivne hotelierske sluzby na Lomnickom stite, kde je mozne zorganizovat party pre max. 28 osob. Ziskovost TLD je signifikantne ovplyvnena zimnou turistickou sezonou. Zmiernovat nepriaznive nasledky slabsej zimy mozno rozvijanim letnej a jarnej turistiky. Podla Zdruzenia cestovneho ruchu Vysoké Tatry moze vstup SR do Schengenu negativne posobit na dopyt po Tatranskej lyzovacke zo strany stalych a potencialnych zakaznikov z Ruskej federacie a Ukrajiny. Sprisnenie vizovej politiky a zrusenie bezplatnych viz pre obcanov Ukrajiny, moze mat za nasledok znizovanie tejto vyznamnej zlozky navstevnikov Vysokych Tatier. Uvedenym problemom treba prisposobit marketingovu komunikaciu firmy, preto navrhujeme: 1.Nadviazat dlhodobu spolupracu so sportovymi predajnami(v SR a zahranici) v oblasti reklamy. Turistickym prvopociatkom zvykne predchadzat kupa turistickej obuvi. V baleni by mohla byt pribalovana brozurka, ktora by obsahovala relativne podrobny popis turistickych chodnikov, na ktorych je mozne vyuzit lanove drahy a ine sluzby TLD. S kupou lyzi by zakaznik mohol obdrzat informacie o lyziarskych strediskach, kde TLD prevadzkuje vleky. Reklama moze byt aj cielena na urcitu skupinu potencialnych zakaznikov vdaka sirokej cenovej skale turistickych potrieb. Nakolko sa jedna o nakladnu reklamu, bolo by vhodne, keby sa na nej podielali viacere firmy z Vysokych Tatier. Verime, ze by to vyznamnou mierou spropagovalo nielen firmy, ale aj region Vysokych Tatier. 2.Zaviest na internetovej stranke www.tldtatry.sk podrobne informacie o turistickych chodnikoch, na ktorych je mozne vyuzit sluzby TLD a popis zabavnych a adrenalinovych atrakcii ponukanych TLD (jednoznacne to tam absentuje). 3.Motivovat zakaznikov mimo EU a Schengenskeho priestoru napr. vyraznejsimi zlavami pri skupinovo organizovanych navstevach Vysokych Tatier. 4.Pokial by bol dopyt po apartmane a kaviarni Dedo na Lomnickom stite zo strany Slovakov nizky, je potrebne vyuzit potencial Popradskeho letiska a to jedine pravidelne spojenie Poprad-Londyn (linka Poprad-Sliac-Praha zrusena). Teda produkt by mohol byt umiestneny v Anglickej event agenture alebo cestovnej kancelarii. Tomas Mamrilla, Adriana Knapikova
Adriana Knapíková | 2007-12-09 18:21:24 |
Urad vlady SR
Urad vlady SR je ustredny organ statnej spravy Slovenskej republiky, ktory plni niekolko dolezitych funkcii. Na cele Uradu vlady SR je veduci, ktory riadi jeho cinnost a kona v jeho mene. Veduceho Uradu vlady SR vymenuva a odvolava vlada. Urad vlady Slovenskej republiky ako vladna institucia nema z hladiska public relations na trhu konkurenta, kedze ide o jedinecny subjekt v ramci statnej administrativy. Vztahy s verejnostou uradu vlady vykonava prave Tlacovy a informacny odbor Uradu vlady Slovenskej republiky a reprezentuje ho najma hovorca a tlacovy tajomnik. A tu by sme chceli zdoraznit kamen urazu. Hovorkyna uradu vlady by mala byt reprezentativna, doveryhodna, ale aj dostupna osoba, cim podla nasho nazoru sucasna hovorkyna nedisponuje a co tiez potvrdzuju aj niektore media. Ako primarny komunikacny kanal sa da povazovat internet. Vhladom k funkcii uradu vlady by mala byt a aj je ich webova stranka lahko dostupna. Stranky su prehladne a maju vysoku informativnu hodnotu. Da sa tam najst ich kompletna cinnost, a teda historia udalosti, ako aj nasledujuce tlacove konferencie, besedy a ine udalosti, fotky zamestnancov, ako aj rozne odkazy na suvisiace stranky a stranky inych uradov a vlastne takmer vsetko, o co ma obcan zaujem. Dalsimi komunikacnymi kanalmi su napriklad televizia, radio a denna tlac, ktore pracuju nezavisle, ale v konecnom dosledku prinasaju takmer rovnake informacie. Informovanie medii o programe vlady, zasielanie oznameni a komunike po skonceni rokovania zabezpecuje tiez TIO UV SR. Vypracovali: Ivona Balogova, Katarina Buchova.
Ivona Balogová | 2007-12-09 19:05:55 |
ARENA
Arena je prava znacka plaveckeho odevu pre atletov a skutocnych milovnikov vodnych sportov. Hlavnym klucom k uspechu Areny je sponzorovanie sportovych podujati a sportovcov. Zameriavaju sa na svetovych atletov, ktorym ponukaju najkvalitnejsie vybavenie, s ktorym budu na vrcholovych podujatiach (Olympiada, Majstrovstva sveta) dosahovat maximalne uspechy. Ak budu na najvyssich prieckach, tym budu prezentovat aj znacku, ktora bude “viac na ociach”. Sportovci sa po podpisani zmluvy stavaju hlavnymi propagatormi Areny na sutaziach i mimo sutazi. Na sportovych podujatiach su obleceni vo vystroji znacky Arena. Prezentuju sa taktiez v reklamnych spotoch, ktore sa objavuju na sportovych kanaloch alebo v prestavkovych blokoch pocas priamych prenosov sutazi. Pomocou nich ziskavaju spatnu vazbu o dizajne, vlastnostiach a kvalite novych produktov. Arena tiez chce, aby bola vnímana ako idealny business partner svetovo rozsirenym maloobchodnikom sportovych tovarov. Snazi sa s nimi udrzoavat dobre vztahy. Arena vyuziva aj reklamu na nete: objednanie romokarty, stiahnutie setricov a pozadia do PC. Moto: Kdekolvek su vodne sporty, tam je Arena. :) Vypracovane s Adrianou Feketeovou
Marianna Janisová | 2007-12-09 19:06:00 |
Polus City Center
Nakupne centrum Polus komunikuje so svojimy zakaznikmi hlavne prostrednictvom reklamnych billboardov a reklam v radiach. Svojich zakaznikov sa snazi prilakat na nakup prostrenictvom roznorodych akcii. Zameriavaju sa na viacere skupiny zakaznikov. Ci uz na mladych ludi, studentov, rodiny s detmi alebo na starsiu generaciu. Nedavnym prikladom bol aj "Mikulas v Poluse". Tu sa zamerali hlavne na skupinu rodin s malymi detmi. Navstevnici dostali mikulasky balicek a cakal na nich aj bohaty program a samozrejme Mikulas s Certom a Anielom. V tejto vianocnej atmosfere by sme firme Polus navrhli zorganizovat akciu "NAJKRAJSIE VIANOCE". Kde by sa konali tieto akcie: Bol by vytvoreny detsky kutik s nazvom "Detska medovnikaren", kde by rodicia mohli pocas nakupov nechat deti v starostlivosti spolahliveho personalu. Ten by bol obleceny ako skriatkovia, ktory by pomahal detom pri zdobeni vopred upecenych sladkych medovnikovych srdiecok. Hotovymi srdieckami mozu obdarovat svojich blizkych alebo sa zapoja do vianocnej sutaze o hodnotne ceny. Dalsou akciou by bol zivy betlehem a vytvorena specialna detska vianocna posta, v ktorej budu moct deti napisat, nakreslit a nasledne aj poslat svoj tajny sen Jeziskovi. Vsetky tieto akcie by mali rodicom poskytnut volny cas na pohodlny nakup vianocnych darcekov. V aule Polusu by sa kazdodenne uskutocnovala drazba vianocnych obrazkov a vyrobkov deti z detskych domovov. Taktiez by sa mohol vytvorit kutik "Deti detom", kde by deti darovali svoje hracky pre deti z detskych domovov. Aby aj oni mali krajsie vianoce. Dna 22.12 by sa mohol uskutocnit vianocny koncert s pozvanymi hostami a zastupcami detskych domovov, kde by boli odovzdane peniaze z drazby a vyhodnotenie vsetkych uskutocnenych sutazi a rozdanie darovanych hraciek zastupcom domovov a detskych hospicov. PS: vytvorene spolu s Elenou Bacikovou
Zuzana Cíbiková | 2007-12-09 19:07:39 |
Produkt-Umele klzisko
Nasa spolocnost prevadzkuje umele klziska na namestiach a roznych inych lokalitach najma v centrach miest pocas zimnej sezony, kedze pocas zimy maju podla nas ludia tendenciu najviac sa venovat podobnym sportom. Tuto sezonu dostala ponuku prevadzkovania klziska aj na Hviezdoslavovom namesti v Bratislave. Toto klzisko budeme prevadzkovat od 15. decembra do 15.marca, avsak pripravu na prevadzkovanie zacneme uz od zaciatku decembra. Ide najma o oboznamenie ludi o tejto moznosti kulturneho vyzitia v centre BA. Doraz davame na lokalnu reklamu, teda je to urcene najma pre obyvatelov BA. Nemame cielovy segment ludi, vzhladom na vek, kedze je to urcene pre vsetky vekove kategorie. Preto by sme sa chceli v prvom rade zamerat na lokalne media, a prezentovat toto klzisko najma v radiach, do mensej miery aj letakmi, ktore by hostesky rozdavali na autobusovych zastavkach, dalej v nakupnych centrach nielen v centre mesta. Myslienka reklamy by bola: pod do mesta na punc s korculami.Nasledne, ked uz by bolo nase klzisko v povedomi ludi, pocitame ze by sa chodili korculovat pocas celej zimy zotrvacne. Planujeme v spolupraci s vedenim mesta Bratislava vytvorit reklamu aj na webe www.bratislava.sk <http://www.bratislava.sk> a spomenut ich v lokalnych zadarmo distribuovanych novinach. Pre akekolvek obavy zo strany rodicov sa zameriavame aj na oboznamenie existencie viacerych sektorov na ladovej ploche, podla toho ako ludia vedia korculovat aby sme minimalizovali moznosti zraneni. V okolitych uliciach rozmiestime plagaty aj so smerovymi sipkami smerom ku klzisku, a pocas vybranych hodin budeme usporaduvat aj sprievodne akcie, ako su vystupenia, rozne sutaze atd... Kedze toto robime v spolupraci s mestom bratislava, tak prijmy zo vstupneho nie su jedinymi, a preto je to aj cenovo zaujimave z pohladu zakaznika. VYPRACOVALI: PETER BENAK, MARTIN DOBRON
Martin Dobron | 2007-12-09 19:22:17 |
mala scena vsmu
Vysoka skola muzickych umeni v Bratislave patri k elite slovenskych umeleckych skol. Samotne studium na VSMU je prirodzene orientovane predovsetkym na tvorivost, ktorej dosledkom su rozne aktivity studentov, zacinajucich umelcov. Po prestahovaní Narodneho divadla si jeho Malu scenu prenajala Vysoka skola muzickych umeni. Studenti tu hraju predstavenia pre verejnost. Divadelna fakulta tak nadviazala na tradiciu skolskych predstaveni pre verejnost vo vacsich a profesionalnejsich divadelnych priestoroch. Skolske predstavenia vsak zatial bojuju s nizkou navstevnostou. Kapacita povodneho miesta, kde sa predstavenia organizovali bola okolo 60 ludi. Kapacita Malej sceny je okolo 180 ludi. Predstavenia vsak navstevuje v priemere len 50 ludi. Prave toto je stav, kedy projekt Mala scena vsmu potrebuje byt komunikovany intezivnejsou formou nez doteraz. Doterajsia marketingova komunikacia bola zabezpecena prostrednictvom plagatou, ktore boli vyvesovane v okoli divadla a centra hlavneho mesta. Propagacia predstaveni prebehla taktiez prostrednictvom medii, konkretne prostrednictvom radia vo forme rozhovoru s niektorymi protagonistami. Po zadani slovneho spojenia "divadelne predstavenia" sa uzivatel internetu len velmi tazko "preklika" k informaciam o spominanych predstaveniach. To je vsak velka skoda, pretoze projekt ma vytvorenu aj webovu stranku. Na tu sa vsak da dostat iba cez oficialnu stranku vsmu (www.vsmu.sk), pricom samotny odkaz na stranku tohoto projektu nie je dobre identifikovatelny. Stranka je malo informativna, nehovri vobec nic o historii, vizii projektu ani o cenach predstaveni. Jedine, co na stranke clovek najde, je par obrazkov, nazov predstavenia, obsadenie, datum, cas a miesto. Pre bezneho navstevnika divadla je dolezite, aby dostal informacie, ktore ho prilakaju. To znamena napriklad strucny popis deja, ci aspon zaner predstavenia. Myslime si, ze prave tento komunikacny prostriedok by mal byt osetreny, pretoze vytvorit si kvalitnu webovu stranku moze byt velmi efektivne a zaroven nie prilis nakladne. Dalsim komunikacnym prostriedkom by mohla byt reklama v tlaci a nejaky propagacny material vo forme plagatov alebo informacnych banerov umiestnenych napriklad medzi studentami po inych vysokych skolach. Je sice pravda, ze komorna atmosfera niektorym predstaveniam pristane, ale nie vzdy je to to prave orechove. VYPRACOVALI: Jan Vitek, Pavel Javornik
Pavel Javornik | 2007-12-09 21:19:16 |
biopotraviny
V dnešnej pretechnizovanej a prilis chemickej dobe sa stále viac ľudí zaujíma o životné prostredie, zdravý životný štýl a z neho najmä o stravu. V poslednej dobe sa pozornosť verejnosti aj vďaka médiam čoraz viac upriamuje na biopotraviny. Ich základnými črtami sú okrem vyššej ceny v porovnaní s „klasickými éčkovými“ potravinami, aj lepšia chuť a imidž zdravého života Na Slovensku zatiaľ pôsobili len menšie lokálne značky, no biopotraviny sa postupne dostali aj do ponuky hypermarketov. Reťazec Tesco od októbra tohto roku ponúka svojim zákazníkom zaujímajúcim sa o zdravý životný štýl okrem značky „Tesco Healthy Living“ aj produktový rad „Tesco Organic“ s ponukou bioovocia, biozeleniny, nápojov, sladkostí a mäsových výrobkov. Tesco sa okrem špeciálnych letákov, distribuovaných do schránok či voľne dostupných priamo v obchode, snaží na biovýrobky upriamiť pozornosť aj na svojej internetovej stránke, kde sa po pár prekliknutiach dá dostať aj na web stránku produktového radu TESCO ORGANIC. Bohužiaľ, Tesco má vo svojej tlačovej správe o zavedení tohto produktového radu zopár gramatických chýb, ktoré doteraz neboli opravené.(http://www.itesco.sk/o_nas/tlacove_centrum/tesco_uvadza_novy_rad_biovyrobkov)Zákazníkov sa tiež snaží osloviť cenou, ktorá je síce vyššia ako u klasických potravín, ale pre ľudí z mesta zaujímajúcich sa o svoje zdravie, stále prijateľná. Tesco priznáva, že ceny biopotravín sú vysoké, ale zároveň obraňuje svoju pozíciu na trhu tým, že chce, aby boli najnižšie na danom trhu. Priamo v obchode si zákazník môže všimnúť jasne označené vyhradené miesto pre bio- ovocie a zeleninu vrámci „zelovoc časti“, na každom obale je zdôraznené, že ide o bioprodukt. Tesco je na dobrej ceste stať sa jedným z popredných predajcov biopotravín, vďaka svojej snahe neustále rozširovať svoje produktové rady o nové výrobky, svojou dostupnosťou, cenami a celkovom marketingovou stratégiou zameranou na ochranu životného prostredia, zdravým životným štýlom a dobročinným marketingom. VYPRACOVALI: Drozdik, Podstupkova
Martin Drozdik, Maria Podstupkova | 2007-12-09 21:55:48 |
Slovenska narodna galeria
SNG sa pri komunikaci s verejnostou zameriava hlavne na priamu reklamu, ktoru uverejnuje v dennej tlaci, casopisoch, umeleckych novinach a podobne, kde uvernejnuje ake nove expozicie pre verejnost pripravila. Dalej sa zameriava na tlacove konferencie, briefingy a podujatia kulturno-spolocenskeho charakteru. Vyuziva taktiez reklamu priamo v budove SNG, ktorou priblizuje dalsie prebiehajuce ci pripravovane expozicie ludom, ktori galeriu pravidelne ci prilezitostne navstevuju. S navstevnikmi Bratislavy komunikuje prostrednictvom reklamnych putacov v uliciach mesta a inzerciou v turistickych priruckach o hlavnom meste. Taktiez vyuziva moznost kratkych televiznych a rozhlasovych spotov. V poslednom obdobi sa do popredia komunikacie s verejnostou dostava internet kde SNG ponuka vlastnu internetovu stranku kde sa zaujemca moze lahko dozvediet ake expozicie su momentalne v ponuke, co planuje SNG do budoucnosti, dalej sa moze zucastnit roznych sutazi o hodnotne ceny a aktivne sa zapojit do diskusneho fora. Poslednou novinkou je internetovy obchod kde si zaujemca moze objednat rozne publikacie a umelecke predmety. Vypracoval Keppert, Niznan
Peter Kepert | 2007-12-09 22:13:22 |
ZSR, preukaz Senior
Zeleznicna spolocnost Slovensko, a. s. (dalej ZSR) ponuka svoj produkt - preukaz Senior. Poculi ste uz o tom? Ze nie? Ani sa Vam necudujeme. Ani my! Az doteraz... Chceli sme zistit, nakolko je tento produkt v povedomi verejnosti a prisli sme k zaveru, ze patrime do velkej skupiny ludi, ktora o tomto produkte nikdy nepocula. Ide o komercnu zlavu urcenu pre ludi vo veku UZ od 60. roku zivota. Zvyraznujeme slovicko „UZ“ pretoze ZSR na svojej webovej stranke pripominaju, ze su JEDINYM verejnym dopravcom (okrem MHD), poskytujucim zlavu cestovneho na Slovensku pre seniorov vo veku od 60 do 70 rokov (vo vseobecnosti poplatky pre seniorov platia od 70. roku zivota). Preukaz je na uz spominanej stranke uvadzany optimisticky (co hodnotime velmi pozitivne): „Vek 60 rokov nemusi byt pre vas prekazkou pri cestovani. Prave naopak. Pri ceste vlakom na Slovensku mozete usetrit az 40 %. Ak si zakupite preukaz Senior za 199,- Sk, cakajú vas nasledovne vyhody:“ a tu je zoznam, kde vsade vramci dopravy, ale aj mimo nej (napr. v muzeach) sa da tento preukaz vyuzit. Zial, cesta k tomuto textu nie je az taka jednoducha. Stranka je pomerne prehladná. Informacie urcene pre seniorov by vsak podla nas mali byt pisane vacsimi pismenami. Predpokladame, ze internet nie je velmi casto navstevovany touto cielovou skupinou. Preto navrhujeme aj inu komunikaciu preukazu senior. Urcite ste si vo vlakoch vsimli (ak nimi cestujete) nastenky s roznymi reklamami. To je vyborne miesto na plagat o jedinecnej zlave s preukazom Senior. Realizacia takejto kampane nie je ani velmi nakladna, kedze ide o priestory pod zastitou ZSR. Dalsim komunikacnym prostriedkom by mohol byt Slovensky rozhlas, ktory s oblubou pocuva, najma v case obeda, vacsina potencialnych drzitelov tohto preukazu. Reklama, ktora by navodila prijemnu, pohodlnu a financne vyhodnu cestu vlakom, by urcite dostala tento produkt do sirsieho povedomia ludi a ziskala by novych zakaznikov z radu tych, ktorym je urcena. Vypracovali: Magdalena Zitnanska, Natalia Valova
Magdaléna Žitňanská | 2007-12-09 23:22:52 |
M - Real
Finska firma M-real je europsky lider vo vyrobe a dodavani kriedoveho papiera, specialneho leskleho papiera ktory sa pouziva napriklad pri vyrobe casopisov a billboardov a inych papierovych "doplnkov". Ich cielovy trh je Europa ale predavaju svoje produkty po celom svete. Komunikacnu strategiu postavil M-real hlavne na reklame a public relations. Tieto dve charakteristicke crty mozno jasne identifikovat. Z ich internetovej stranky citit silne odhodlanie investovat do kvalitnej reklamy. Nielen z kvalitneho a graficky pritazliveho prevedenia ale tiez z prehladnej a jednoduchej navigacii po stranke. Stranka pomaha ich klientom zorientovat sa v produktoch firmy tiez ponuka moznost jednoducho a rychlo objednat ktorykolvek z produktov. Pritom v sebe skryva nielen prvky reklamneho charakteru (ktore maju zaujat potencionalnych klientov ci investorov ) ale velky doraz je tiez kladeny aj na public relations. Dokazom toho mozu byt sekcie : Press room , Responsibility a Investor Relations. Kazda z nich je zamerana na specificku skupinu ludi . Napriklad v "press rome" lahko ziskame prehlad o clankoch ktore boli o M-real poublikovane nachadzaju sa tu tiez vyrocne spravy, pozvanky na promo akcie a ine zaujimave informacie. Opacnym pohladom moze byt sekcia Investor Relations kde su uverejnene ekonomicke analyzy, financne spravy ci vyvoj akcii M- realu na burze (pohlad zo strany potencialneho investora). Celkovo nas velmi oslovila strategia firmy M-real. Vdaka spravnemu pouzitiu prvkov marketingu budi dojem seriozneho obchodneho partnera. Komunikuje svoje produkty jasne , jednoducho a pritom vystizne. Prezentuje zaujem o enviromentalnu problematiku vyplivajucu z jej existencie. Zaujima sa tiez aj o novych nadejnych jednotlivcov a vhodne referuje svoje postavenie na trhu ako voci svojim klientom tak aj investorom. Vypracovali : Anna Stasselova , Roman Madar Zdroj : http://www.m-real.com/wps/portal
Anna Stasselova, Roman Madar | 2007-12-09 23:39:31 |
Edel+White Oral care
Svajciarska firma Edel+White je jedna z najuznavanejsich spolocnosti na svetovom trhu. Vyraba vysoko kvalitne produkty ustnej hygieny, ktore su casto dostupne iba v lekarnach. Snazi sa uspokojit potreby modernych konzumentov a zaroven splnat poziadavky Svajciarksej dentalnej komory. Ponuka siroku skalu produktov ustnej hygieny od zubnej kefky, cez ustnu vodu az po skrabku na jazyk.
Barbora Sojáková | 2007-12-09 23:57:43 |
Vilma Jamnicka- Muz mojho zivota
Pani Vilma Jamnicka. Prave ona si zasluzi toto slovicko "pani" ako nikto v celom nasom pomyselnom showbiznise,do ktoreho ona i tak velmi nikdy nechcela patrit. Okrem nespocetne vela divadelnych a filmovych postav sa prezentuje aj ako spisovatelka. Najnovsie krstila knihu s nazvom "Muz mojho zivota",kde sa uprimne vyznava s citov k svojmu manzelovi,ktory ju mimochodom opustil . A prave to je na Pani Jamnickej aspon mne velmi sympaticke. Hovori sa,ze stari ludia su ako deti a tym dietatom je pre mna i ona, i ked ma uz 101rokov. Na mna posobi ako neuveritelne vyrovnany a pokojny clovek, ktory sa na nic nehra,nesnazi sa predat co najviac vytlackov, neukazuje sa vsade kde len moze... napisala len svoju spoved,ako ona sama tvrdi aby mohla pokojne odist. Nemyslim si,ze pri prezentovani svojho posledneho diela pomyslala na nejake komunikacne strategie a spravnu reklamu,usmev do toho fotoaparata a do toho,spravne vyrazy... .Sympaticke na tejto"babicke" je ,ze sa v relaciach kde ju pozvu nesnazi nasilu pretlacat,co vsetko dosiahla a co najnovsie vytvorila, o to viac si potom rada vypocujem,co ma nove a co pripravuje. Knihu si pod zastitu zobralo Ikar vydavatelstvo, ktore sa postaralo o isty druh promotion - ale co je na tom celom uzasne,je ze nechali pani Vilmu aby o knihe porozpravala na mieste kde kniha naozaj patri- v knihkupectvach. Predstavte si ako s palickou prichadza na svoje miesto za hrbu knih, ktore len cakaju na jej podpis a pritom sa milo usmieva,i ked jej mozno prave nie je najlepsie. Vy by ste taku babicku doma nechceli? I vdaka nej a jej tvorbe je svet o nieco pozitivnejsie krajsi...rnI ked by ma naozaj jej pribeh po boku jej "Divneho Janka" nezaujimal,uz len pre jej osobnost a charizmu,no zaroven i akusi zivotnu mudrost, ktoru vyzaruje, by som si knihu kupila. Pre mna je skvostom, ktory si zasluzi vacsiu pozornost ako zo strany medii,tak i zo strany sirokej verejnosti, urcite si jej knihy zasluzia viac ako len par riadkov niekde v krajnom stlpceku novin, ale asi nasim vydavatelstvam za take peniaze a snahu nestoji...co je viac ako skoda...rnrnZuzana Trnkova, Lenka Hlbocanova
Zuzana Trnková | 2007-12-10 00:29:43 |
Stanok s vinom na Vianocnych trhoch v Bratislave
Uz mesiac pred Vianocami sa pravidelne v centre hlavneho mesta konaju Vianocne trhy, ktore su medzi sirokou verejnostou zname a velmi oblubene. Preto je urcite lukrativne ziskat priestor na propagaciu svojich vyrobkov v Bratislave v tomto adventnom obdobi. K prijemnej atmosfere nepochybne patri aj dobre vinko, ktore ponukaju viaceri dodavatelia a nie je preto jednoduche uputat ludi natolko, aby si vybrali prave ten nas stanok. Komunikacia by mala byt zamerana hlavne na oslovenie priamo na mieste, kedze Vianocne trhy maju dostatocnu reklamnu kampan i niekolkorocnu tradiciu. V sucasnosti sa jednotlivi predajcovia nesnazia vyrazne odlisit od ostatnych a zviditelnit prave svoj stanok. Ako by to mohli urobit? Vhodne vyrazne osvetlenie, symbolicka vianocna vyzdoba, plagaty s vtipnymi a trefnymi textami a kvalitnou grafikou distribuovane medzi navstevnikov Vianocnych trhov. Prvotny zaujem moze byt podporeny ochutnavkou zdarma alebo inou zaujimavou akciou. Kedze mnoho ludi sa na trhy rado vracia a travi tam prijemne chvile so svojimi znamymi, dolezite je zaujat takisto vybornou kvalitou ponukaneho vina, sirokym sortimentom vin a spojit to s cenou, ktora bude nizsia v porovnani s ostatnymi predajcami. Neoddelitelnou sucastou spravnej komunikacie so zakaznikmi je mily, ochotny a rychly personal, ktory prispeje k dobrej nalade a celkovej predvianocnej atmosfere Vianocnych trhov. Najlacnejsia, no zaroven najtazsia, forma reklamy je prostrednictvom spokojnych zakaznikov, na co by ziaden predajca nemal zabudat a mal by vyuzit vsetky dostupne komunikacne prostriedky na ziskanie si dovery ludi. Vypracovali: Jana Michalikova, Eva Uhrikova
Jana Michaliková | 2007-12-10 00:39:20 |
Atomic
Firma Atomic je vo svete sportu velmi znama. Zaobera sa vyrobou lyzi, snowbordov, beziek, ich prislusenstva, lyziarskeh oblecenia a obuvy.Produkty tejto firmy vyhladavaju profesionalni sportovci a osoby, ktore sa venuju aktivne, ale aj rekreacne roznym lyziarskym disciplinam. Komunikacia medzi zakaznikom prebieha prostrednictvom predajcov na mieste predaja alebo na sportovych webovych strankach.Tu sa ziskavaju informacie o predaji, servise, novinkach na trhu a akciach. Reklamu mozme najst v predajnach vo forme plagatov, v sportovych casopisoch a programoch, na lyziarskych podujatiach a v zimnych sportovych strediskach pred a pocas sezony. Firma Atomic tiez podporuje profesionalnych sportovcov, lebo kvalitne a uspesne vykony sportovca reprezentuju dobre meno firmy, cim sa znacka dostava viac do povedomia.
Dáša Štrbková | 2007-12-10 00:41:15 |
atomic
vypracovali: Strbkova Dasa, Svelanova Iveta
Dáša Štrbková | 2007-12-10 13:45:02 |
pokracovanie
Jej hlavnym cielom nie je len predaj produktov, no najma udrzanie si zakaznika dlhodobou starostlivostou o jeho zdravie. Aj to je jeden z dovodov preco kazdy vyrobok obsahuje pribalovy letak obsahujuci navod na spravne cistenie zubov. Pred nedavnom tiez rozbehla kampan s nazvom "Love my teeth", kde sa snazi zabavnou formou pripomenut mladym ludom medzi 20-30 rokom zivota , aka dolezita je pravidelna ustna hygiena. Jej sucastou je rozposielanie vtipnych letakov love my teeth, ktore si mozu ludia vyvesit na rozlicne miesta, aby im neustale pripominali, ze si treba pravidelne cistit zuby. V ramci kamapane zriadila na svojej internetovej stranke aj forum, kde sa mozu zakaznici obratit so svojimi problemami na zubnych specialistov. Edel+White si uvedomuje, ze jej vyrobky nepatria medzi najlacnjesie, ludia si vsak uvedomuju, ze za vysoku kvalitu je potrebne zaplatit vyssiu cenu,hlavne co sa zdravia tyka.
Barbora Sojáková | 2007-12-10 00:46:04 |
Edel+White
vypracovali: Barbora Sojakova, Samuel Iglar
Barbora Sojáková | 2007-12-10 00:49:30 |
Subtropicke zahradnictvo KRUH
Zahradnictvo so sidlom v Nitrianskej Blatnici okres Piestany. Maju svoju webovu stranku (www.kruh.sk) ktoru hodnotim velmi kladne - jednoducha, prehladna, vsetky potrebne informacie a navyse online obchod/zasielanie na dobierku. Kazdy produkt s fotografiou, co zakaznikov urcite potesi. Ako negativum webstranky vidim to, ze je napisana po cesky(majitel firmy je cech). Online obchod hodnotim ako velku vyhodu, lebo si myslim, ze firma ma dva druhy zakaznikov: 1.) Ti co pridu osobne, odhadujem, ze z 85% ludia z PN okresu, pripadne okolitych okresov. Tam by som dbal na kulturu predajne(skoleny personal, ochotny pomoct, vysvetlit, poradit), orientacne tabule na pristup do predajne, atd. Inzerciu by som riesil cez lokalne printove media, pripadne rozhlas. Ponukol zakaznikom ratkodobe akcie, napr. k nakupu darcek zdarma (rastlinka podla vlastneho vyberu alebo pod.). 2.) Zakaznici online obchodu. Obchod je spracovany prehladne, lahko ovladatelny. Pre menej skusenych podrobny popis nakupu prostrednictvom ich webstranky. Zvolil by som internetovu reklamu, na portaloch zaoberajucich sa florou. Pripadne zaplatit si aby vo vyhladavacoch sa stranka zobrazila na prvsich miestach. Aj ked po zadani "subtropicke zahradnictvo" na google.sk je stranka na tretom mieste, co nieje zle. Dalej by som zvolil reklamu v celoslovenskych printovych mediach zaoberajucich sa florou. Zucastnoval by som sa na roznych vystavach a veltrhoch, kde by som sa dostal do povedomia ludi so zaujmom o floru. Pozitivne je tiez vychozie postavenie firmy vzhladom na konkurenciu. Ako potencionalnemu zakaznikovy o subtropicke rastliny, sa mi podarilo na internete najst cca dalsie dve zahradnictva, z ktorych iba jedno hodnotim ako adekvatnu konkurenciu k firme KRUH. Vypracoval: Jan Porazik
Jan Porazik | 2007-12-10 01:58:34 |
Produkt - drevene uhlie
V poslednych rokoch coraz viac ludi pocas letnych teplych mesiacov uprednostnuje vonkajsie grilovanie pred klasickym "vyvaranim" v kuchyni. Niet sa co cudovat, ved posedenie pri zahradnom grile je ovela prijemnejsie. A prave preto je stale popularnejsie drevenne uhlie ako najjednoduchsie cenovo dostupne palivo, pretoze plynove ci elektricke grily nedodaju jedlu charakteristicku dymovu aromu. Nasa spolocnost sa zaobera vyrobou a distribuciou dreveneho uhlia pouzitelneho v zahradnych a restauracnych griloch a tiez prislusenstva ako napriklad zapalovace ci aromatizovane triesky. Nasou cielovou skupinou su dva typy zakaznikov. Na jednej strane "velkoodberatelia" prevadzkujuci rozne restauracne zariadenia, zahradne posedenia s ponukou grilovanych specialit a pod., ktorych sa snazime oslovit mnozstevnymi zlavami, a tiez osobnym pristupom so snahou vyjst im v ustrety. Druhou (vyrazne sirsou) skupinou su "maloodberatelia", cize ludia, ktori uhlie vyuzivaju v domacnosti. Pokial sa niekto rozhodne pocas vikendu pre "grilovacku", drevene uhlie najde v hypermarketoch alebo na cerpacich staniciach pohonnych hmot, a preto sa snazime s prevadzkovatelmi tychto zariadeni komunikovat ohladom zviditelnenia nasich produktov, aby to zakaznik, ako sa hovori, "mal hned na ociach". Samotnych zakaznikov oslovujeme hlavne reklamou v printovych mediach so suvisiacou tematikou a podporou predaja vo forme roznych kratkodobych cenovych akcii. S obomi skupinami udrzujeme tiez staly kontakt prostrednictvom nasej webstranky, kde ich pravidelne informujeme o produktoch, novinkach a cenovych zvyhodneniach. Je tu k dispozicii aj online objednavka tovaru, ktory zasielame na adresu zakaznika. Na druhej strane je webstranka pre nas dolezitym zdrojom spatnej vazby prostrednictvom ankiet a dotaznikov, ktorych vyplnanie motivujeme sutazami o vecne ceny. Rubrika "Vase napady" nam pomaha vylepsovat vztahy so zakaznikmi a tiez vyvoj novych produktov ako napriklad novych esencii do aromatizovanych triesok. Taktiez organizujeme pocas sezony "promo" akcie v zahradkarskych a vyletnych oblastiach pri stankoch s obcerstvenim. Vypracovali: Robert Mikus, Richard Strapko
Robert Mikus, Richard Strapko | 2007-12-10 02:16:14 |
Bytove projekty
S potrebou noveho byvania sa dnes stretava coraz vacsia skupina ludi. Ci uz sa jedna o kupu novych nehnutelnosti alebo rekonstrukciu, ludia budu mat vzdy potrebu byvat a budu chciet byvat lepsie, ako doteraz. So stupajucim trendom zivotnej urovne, samozrejme stupaju aj naroky na vlastny komfort v oblasti byvania. Ludia su stale narocnejsi, dopraju si viac pohodlia a s tym suvisi aj ich byvanie. Ved kto by nechcel mat svoj pribytok zariadeny podla vlastnych predstav s davkou luxusu, ktory mu penazenka dovoli. Preto firma ponukajuca bytove projekty, ponuka svojim zakaznikom komplexne projektove riesenie rekonstrukcie domu ci bytu a samozrejme takisto navrh zariadenia uplne noveho obydlia. V sucasnej dobe a najma v Bratislave badame neustale zvysujuci sa pocet novostavieb. Projekty ako River Park, 3 Veze, Coloseo ci Vienna Gate ponukaju solventnejsim klientom byvanie snov. Mnohi ludia vsak hladaju nieco navyse, chcu mat svoj domov usity presne na mieru, podla najnarocnejsich poziadaviek. Preto sucastou propagacie tychto projektov je aj reklama tejto firmy, ktora buducim majitelom bytov pripravi riesenie interieru podla renomovanych architektov. Hlavnou reklamnou strategiou je uverejnovanie uputaviek v periodikach venovanym byvaniu a realitnemu trhu. Samozrejme nesmie chybat ucast na kazdorocnom stavebnom veltrhu s ukazkami tych najatraktivnesich rieseni spolu s chvalospevnymi komentarmi majitelov. Clovek si sam nedokaze dok dokonale prepracovat projekt svojho byvania a preto je uchvateny nazornou ukazkou ako dokazu bytovi architekti naplanovat aj ten najmensi detail. Vysledkom toho je ze ma zaujem takisto o vlastny projekt, ktory mu firma vyhotovi presne podla jeho poziadaviek. Nakolko cielova skupina je limitovana bonitou, reklamne kanaly su tiez zvolene aby oslovili najma ludi s dostatocnymi prijmami. Preto interakivne ukazky ci uz na vystavach, alebo na internete predstavuju hlavny putac pre potencionalnych klientov. Pretoze plati jedna zasada, a to ze clovek je ochotny zaplatit omnoho viac ako prvotne zamyslal, pokial sa mu nieco skutocne paci. A tieto bytove projekty su skutocne pekne... Vypracovali: Lubomir Vranka, Ondrej Trnavsky
Lubomir Vranka, Ondrej Trnavsky | 2007-12-12 01:50:53 |
Komunikačný mix Dexia banky Slovensko a.s.
Každá spoločnosť by si mala najprv zadefinovať určitú víziu ak bude na ktorej bude jej komunikácia založená. Dexia banka si zvolila hodnoty ako sú “ako otvorenosť, transparentnosť a pravdivosť poskytovaných informácií, ktoré sú základnými piliermi modernej a efektívnej komunikácie. ” Komunikácia ja veľmi dôležitá v súvislosti s tým ako verejnosť danú inštitúciu vníma a aký obraz si vytvára v ich očiach. Preto Dexia banka zverejňuje nasledovné údaje: “ zákonnom stanovené povinne zverejňované údaje, výsledky hospodárenia banky, významné zmeny vo vedení spoločnosti ,podrobné a zrozumiteľné informácie týkajúce sa produktov a služieb banky, vrátane aktuálne prebiehajúcich reklamných a informačných kampaní” Medzi zásady Dexia banky patrí poskytovnaie presných a korektných informácii včas. Keďže táto spoločnosť si uvedomuje dôležitosť správnych informácii. Preto chce banka o svojich aktivitách informovať klientov, partnerov, akcionárov, obchodný sektor, podnikateľov, NBS, i svojich zamestnancov. Hlavnými hodnotami komunikácie Dexia banky sú:” Pravdivosť, transparentnosť, kvalita, včasnosť, dostupnosť, ústretovosť a proaktívnosť.” Všetci zamestnanci sú povinný tieto zásady dodržiavať aby budovali pozitívmy firemný image a kultúru. Komunikačné kanály ktoré využíva Dexia banka sa dajú rozdeliť do dvoch kategórii a to „ Interné (intranet, interný podnikový časopis, resp. bulletin, elektronická korešpondencia, telefonická komunikácia, osobné rozhovory, pohovory a stretnutia) a Externé (masovokomunikačné prostriedky, propagačné materially, direct marketing, tlačové správy, tlačové konferencie, internet, odborné konferencie a semináre, dotazníky, elektronická korešpondencia, písomná korešpondencia, telefonická komunikácia, osobné rozhovory, pohovory a stretnutia, odborné publikácie, výstavy a iné podujatia)” Hodnoty komunikačného mixu uplatňuje Dexia banka aj v ostatných sférach svojich činností.(zdroj www.dexia.sk)
Juraj Karabínoš | 2007-12-14 00:14:44 |
PEEM Slovensko
PEEM je jedným z internet providerov, poskytujúcich aj televízne a telefónne pripojenie pre Trnavu a okolie. Spoločnosť je známa kvalitou svojich služieb. Čo je veľmi významný aspekt v dedinách a malých mestách(tu sa „reklama“ šíri ľahšie ústnym podaním). Cena je možno mierne vyššia ako u iných providerov ale konpezuje ju určite kvalita a výška uploadu. Spoločnosť má reklamy na mestských autobusoch na poskytované služby(+ kontakty). Ďalej sú to reklamné plagáty v panelových domoch. Spoločnosť PEEM postupne robí, v jednotlivých nezakáblovaných mestských častiach a okolitých obciach, prieskum záujmu o svoje služby prostredníctvom optického kábla. PEEM vždy uvádza svoje ceny s DPH, čo utvrdzuje hodnovernosť spoločnosti. PEEM ponúka k základným službám aj doplnkové bezplatné služby, sponzoruje rôzne akcie, organizuje spoločenské podujatia. Vlastými slovami: je to spoločnosť, ktorá sa na nič nehrá a poskytuje to, čo tvrdí že poskytuje bez * a miniatúrneho písma.
Matúš Mackovčín | 2007-12-15 01:06:11 |
Agem
Spoločnosť AGEM Computers s.r.o. dodáva komponenty významných svetových výrobcov výpočtovej techniky. Je jedným z najznámejších veľkoskladov s elektronikou na Slovensku. Predávaju všetko od počítačov , samostatných komopnentov, cez rôzne príslušenstvo k počítačom až po elektroniku ako fotoaparáty, mp3 prehravače, telefóny a pod. Jej zákazníci sú predovšetkým veľkoodberatelia a komunikácia s ňou je realizovaná hlavne prostredníctvom internetových stránok z dôvodu plynulosti a rýchlosti vybavovania zákazníkov. Keďže je nákup výrobkov povolený len osobám so živnostnenským listom, nie je pre nich potrebné svojou reklamou zaujat takú širokú masu ľudí, ako iné známe obchody typu nay, tesco a pod. Preto ich reklamu v takej telke alebo rádiu uvidime zriedkakedy ak vôbec. Nových zákazníkov sa znažia nalakať predovšetkým nižšími cenami ako sú v iných obchodoch s podobným tovarom.
Michal Puffler | 2007-12-16 21:17:40 |